Basisschool 't Keuningshöfke
Ouderbetrokkenheid 3.0

Sinds 2016-2017 geven wij vorm en inhoud aan het traject Ouderbetrokkenheid 3.0 o.l.v. het CPS. Inmiddels zitten we in de afrondingsfase, vooruitlopend op certificering. Enkele zaken die we in gang hebben gezet gedurende dit traject zijn:

Oudergesprekken op maat en startgesprek
Vanaf 2017-2018 gaan we op een andere manier om met oudergesprekken. We starten in de eerste maand van het schooljaar met een startgesprek tussen school, ouders en hun kind. In dit startgesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de wederzijdse verwachtingen voor het komende schooljaar, maken we afspraken over zorg en begeleiding van alle kind(eren) en leggen we in een 'communicatieplan op maat' vast op welke momenten (met en/of zonder kinderen) ouders en school elkaar gedurende het schooljaar opnieuw spreken over de ontwikkelingen van elk kind. Hierdoor ervaart de leerling, al vanaf de start, dat zijn ouders en de leerkracht(en) nauw samenwerken. Wij vinden het noodzakelijk dat alle ouders met hun kind aanwezig zijn bij dit startgesprek. Daarnaast is de afspraak dat we nog minimaal één keer per jaar persoonlijk contact hebben over de voortgang.

Nieuwjaarsreceptie start schooljaar
Nieuwjaarsreceptie in de 2e week van het nieuwe schooljaar. Ouderbetrokkenheid begint met het investeren in een relatie aan het begin van het jaar. Mede om deze reden, organiseren we in het begin van ieder schooljaar per klas een nieuwjaarsreceptie. Ouders willen uiteraard ook graag weten over wie hun kind thuis regelmatig vertelt, bij wie hun kind gaat spelen of bij wie hun kind naar een verjaardag gaat. Ook krijgen ouders en kinderen meer begrip voor elkaar wanneer zij het verhaal achter een gezin horen. Het is in onze ogen dan ook belangrijk dat ouders elkaar (beter) leren kennen en zich zo ook mede verantwoordelijk voelen voor elkaars kinderen. We hebben elkaar nodig om de schooltijd van elk kind tot een fijne tijd te maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen leerkracht, ouders en kinderen in een informele setting, gedurende circa een uur, kennis maken met elkaar en/of elkaar ontmoeten. Deze nieuwjaarsreceptie is wat ons betreft niet vrijblijvend. We verwachten alle ouders samen met hun kind op deze bijeenkomst.

Ouderpanel
De school wil door middel van het ouderpanel alle ouders meer betrekken bij de school. Door het bij elkaar zetten van willekeurige ouders en directeur/IB-er kunnen verschillende onderwerpen besproken worden in een ongedwongen sfeer. Beide partijen kunnen onderwerpen bespreekbaar maken. Er kan gepraat worden over algemene dingen (persoonlijke dingen bespreken is niet de opzet van een ouderpanel). Op deze manier ontstaat er een gesprek waar men van beide kanten duidelijkheid kan krijgen en er kunnen nieuwe ideeën naar boven komen waardoor er in de toekomst eventueel nieuwe, betere dingen gerealiseerd kunnen worden.

Leerlingenraad
Sinds 2017-2018 werken we met een leerlingenraad. Het voornaamste doel is de betrokkenheid van de leerlingen t.a.v. wensen, ideeën en besluiten te vergroten.
De leerlingen wordt gevraagd om vragen uit hun groep in te brengen in de leerlingenraad en boodschappen vanuit de leerlingenraad naar de groep over te brengen. Zo krijgen alle leerlingen van de school de kans hun mening te geven en krijgen ze de kans om betrokken te worden bij het schoolbeleid.