Basisschool 't Keuningshöfke
Algemene uitleg Inspectietoezicht
Eens in de vier jaar doet de Onderwijsinspectie uitgebreid onderzoek bij ieder schoolbestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In dit toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen/scholen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Daarbij wordt in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer onderzocht.
 
Voor de onderzoeken op schoolniveau komt de inspectie tevens op de school. Een belangrijk uitgangspunt is dat we ons steeds baseren op meerdere bronnen. Zij willen zo veel mogelijk aansluiten bij het zelfbeeld van de scholen die  worden bezocht. Dat zelfbeeld staat verwoord in het schoolplan. Naar behoefte kunnen scholen dit beeld completer maken door bij de start van het onderzoek een presentatie te verzorgen. Het schoolteam laat dan zien hoe de school ervoor staat. Wat is de visie, wat zijn de ambities en doelen, welke resultaten heeft de school behaald? De school kan de presentatie naar eigen inzicht invullen. De inspecteurs luisteren, kijken en stellen vragen. Daarbij bekijken ze ook hoe de informatie die ze krijgen, aansluit bij het schoolplan.
Daarnaast vinden er vaak klassenbezoeken plaats om zicht te krijgen op het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten. Tijdens deze klassenbezoeken gaan inspecteurs ook graag in gesprek met de leerlingen over hun ervaringen op school. Daarnaast vindt er altijd een teamgesprek plaats met alle medewerkers om meer zicht te krijgen op het reilen en zeilen op school. Komt hetgeen er op papier staat overeen met de dagelijkse praktijk?

Na afloop van het onderzoek worden de eerste bevindingen direct met de school besproken. De schoolleider en de leraren krijgen dan een korte toelichting op de bevindingen uit het onderzoek en er kunnen eventueel vragen van de school worden beantwoord. Daarna stelt de inspectie een conceptrapport op. De uitkomsten van het gehele onderzoek - dus zowel op bestuursniveau als op schoolniveau - zijn in dit conceptrapport opgenomen. In het daarop volgende eindgesprek met het bestuur wordt het conceptrapport besproken. Hierbij wordt benoemd wat goed gaat en wordt ingegaan op de verbeterpunten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in wat beter moet (deugdelijkheidseisen) en wat beter kan. Het bestuur wordt gevraagd wat zij gaan doen met de uitkomsten van het onderzoek. Na het eindgesprek met het bestuur en herstel van eventuele feitelijke onjuistheden, wordt het conceptrapport zo nodig aangepast. In het definitieve rapport staat ook beschreven hoe het vervolgtoezicht wordt ingericht en wat de rol van het bestuur daarin is. Het rapport is openbaar.
De uitkomst van het vierjaarlijks onderzoek bepaalt hoe het toezicht op het bestuur en de scholen/opleidingen eruitziet. Hoe intensief het vervolgtoezicht is, hangt af van het oordeel over de financiën en de kwaliteitszorg. Hoe positiever het oordeel hierover, des te minder vervolgtoezicht. De afspraken met het bestuur over het vervolgtoezicht worden in principe voor vier jaar gemaakt. Afhankelijk van het verloop van het herstel van mogelijke tekortkomingen en van mogelijk nieuwe ontwikkelingen die de jaarlijkse monitoring aan het licht brengt, kunnen deze afspraken worden aangepast. De onderwijsinspectie onderscheidt in hoofdlijnen vier scenario's, afhankelijk hun oordelen en bevindingen:
1. 
Kwaliteitszorg op orde en geen tekortkomingen bij scholen en/of het bestuur: vertrouwen - geen vervolgtoezicht nodig.
2. 
Kwaliteitszorg op orde, maar tekortkomingen: afspraken met het bestuur over de eigen rol bij het vervolgtoezicht
3. 
Kwaliteitszorg niet op orde: in alle gevallen voert de inspectie herstelonderzoek uit.
4. Financieel beheer niet op orde: combinatie van scenario's.

Inspectiebezoek Keuningshöfke
In december 2016 heeft de Onderwijsinspectie 't Keuningshöfke bezocht n.a.v. het geplande bestuuronderzoek. In april 2017 hebben we de eindrapportage hiervan ontvangen, waarbij de school een voldoende beoordeling behaalde. Dat betekent dat de school valt onder het basistoezicht.
Op pagina 24 t/m 26 treft u de verslaglegging m.b.t. onze school aan. Klik hier voor dit inspectierapport.

Buiten onze verwachting werden wij in september 2018 nogmaals met een bezoek van de Inspectie verrast. Opnieuw werd geconstateerd dat het onderwijs op Keuningshöfke van voldoende niveau is.
Van dit bezoek is geen verslag gemaakt.