Basisschool 't Keuningshöfke
Leerplicht, verzuim en verlof

Verzuim:
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwezig is. De directeur is verplicht  (vermoedens van) ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven. Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim. Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij ziekteverzuim langer dan 7 schooldagen aansluitend of 4 keer in 3 maanden wordt de schoolarts ingeschakeld. Zij kan de leerling dan oproepen voor verder onderzoek om verdere absenties te voorkomen.

Vakantieverlof vanwege specifieke aard van beroep ouders
Een aanvraag voor vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. De directeur mag verlof verlenen wanneer aan alle drie onderstaande voorwaarden is voldaan:
•    Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Hiervan dient bewijs overlegd te worden, namelijk een accountantsverklaring waarin wordt aangegeven dat het merendeel van de jaarlijkse inkomsten in de vakantieperiode(s) wordt omgezet.
•    Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, mei-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
•    Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Extra verlof
Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen extra vrij krijgen van school. Hiervoor dient u een officiële aanvraag te doen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn hiervoor verkrijgbaar op de school. 

Onder welke omstandigheden is dit extra verlof mogelijk?
•    bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
•    bij verhuizing (1 dag);
•    bij het huwelijk binnen de woonplaats van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (1 dag)
•    bij het huwelijk buiten de woonplaats van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (max. 2 dagen)
•    bij een ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur)
•    bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 1e graad (max. 4 dagen)
•    bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 2e graad (max. 2 dagen)
•    bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 3e en 4e graad (1 dag)
•    bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van (groot)ouders (1 dag)
•    bij andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.
Vakantie is nooit een gewichtige omstandigheid!

Luxeverlof is niet toegestaan
Zowel de leerplichtambtenaar als de onderwijsinspectie controleren streng op schoolverzuim. Luxeverlof wordt niet toegestaan. Onder luxeverlof verstaan we bijvoorbeeld:
•    Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding,
•    Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken,
•    Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
•    Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, tenzij het een (inter)nationationale vertegenwoordiging betreft.
•    Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
• Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind, verwachten wij dat u de regels rondom de verlofregeling in acht neemt. 
• Verlof tot 10 dagen kan worden aangevraagd via de schooldirectie. Verlof voor meer dan 10
schooldagen dient altijd aangevraagd te worden bij de ambtenaar leerplicht van de 
woongemeente.
• U kunt uitsluitend verlof aanvragen middels het verlofformulier van school. Dit is te vinden op
onze website (onder het kopje documenten), via het ouderportaal en verkrijgbaar via de directie. Er kan dus geen verlofaanvraag gedaan worden via de absentiemelding in het Ouderportaal!
• We ontvangen de verlofaanvraag (indien mogelijk) graag uiterlijk 6 weken voorafgaand aan het
gewenste verlof.
• Om de verlofaanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u een kopie van de
uitnodigingsbrief (bijv. huwelijkskaart, overlijdensbrief) toe te voegen.
• Het formulier dient in ieder geval ondertekend te zijn door de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling.
• De schooldirectie neemt op basis van de leerplichtwet een besluit over de ingediende
verlofaanvraag. Mogelijk zal hiertoe overleg plaatsvinden met de leerplichtambtenaar.
• U ontvangt zo spoedig mogelijk mondeling en/of schriftelijk een reactie op de ingediende
verlofaanvraag.
• In geval van afwijzing kunt U binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit een
bezwaarschrift hiertegen indienen bij de directeur, die dit vervolgens zal voorleggen aan het
bevoegde gezag van de school. Als er sprake is van spoedeisend belang dan kan een verzoek om
schorsing of een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.
• Bij (vermoedens van) ongeoorloofd schoolverzuim doen wij altijd melding bij de
leerplichtambtenaar. Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder
toestemming van de directeur afwezig is. Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het
ongeoorloofd schoolverzuim.Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim.