Basisschool 't Keuningshöfke
Ouderbetrokkenheid

Eind 2016 zijn we gestart met het werken volgens het concept Ouderbetrokkenheid 3.0, waarbij we begeleiding krijgen vanuit het CPS. Een van de criteria betreft het komen tot een gezamenlijke visie op ouderbetrokkenheid voor onze school. Een inventarisatie in de regiegroep, MR, oudervereniging en het team heeft geleid tot onderstaande visie vanuit ouders en school:

"Ouders en leerkrachten van basisschool 't Keuningshöfke, vinden samenwerking op alle gebieden, maar vooral in de opvoeding en de educatie een voorwaarde om kinderen goed tot ontwikkeling te laten komen. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat en leerkrachten zijn pedagogisch didactische deskundig. Ouders en leerkrachten hebben daardoor ieder een eigen maar gelijkwaardige rol en taak. De school geeft daarbij duidelijk de eigen rol aan en ook wat de grenzen van school zijn. De school geeft ook aan wat van de ouders verwacht wordt en  verwacht omgekeerd van ouders hetzelfde  zodat er een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het kind ontstaat wat betreft de ontwikkeling thuis en op school. 
Om de samenwerking goed te laten verlopen is communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang. Onmisbaar hiervoor zijn toegankelijkheid, eerlijkheid en duidelijkheid. Wij streven er dan ook altijd naar om een lage drempel te creëren en de afspraken met elkaar zo helder mogelijk te formuleren en te noteren. De leerkrachten maken hiervoor in het begin van ieder schooljaar met alle ouders, over ieder kind  individueel duidelijke afspraken over de wijze en frequentie waarop ouders en school met elkaar communiceren. Daarnaast is het voor alle ouders en ook voor school, indien nodig of wenselijk, altijd mogelijk om gespreksafspraken te maken. We stellen ons hierbij open voor meningen van elkaar en de leerkrachten houden de inhoud van de gesprekken bij in het dossier van het kind. 
In contacten met elkaar moeten en willen we elkaar vertrouwen en respecteren, zodat we samen kunnen zorgen voor het tegemoet komen aan de individuele behoeften aan geborgenheid en veiligheid van de kinderen.  Op deze manier kunnen we er goed voor zorgen dat de kinderen zich thuis en op school kunnen blijven ontwikkelen." 


Aanvullend hierop hebben wij op school nog enkele concrete, praktische verwachtingen van ouders, namelijk dat:
•    ouders hun kinderen op tijd naar school brengen,
•    ouders hun kinderen bij ziekte/afwezigheid afmelden vóór 8.30 uur (persoonlijk, telefonisch, op papier of via het ouderportaal)
•    ouders leerkrachten tijdens de lessen niet komen storen
•    ouders naar de nieuwjaarsreceptie, het startgesprek en de overig geplande gesprekken komen, onze informatieavond(en) bezoeken
•    ouders de informatie vanuit school gegeven, nieuwsbrieven e.d. lezen,
•    ouders aan hun kind laten blijken dat school belangrijk is, en dat ze achter het beleid van de school staan.
•    ouders aandacht besteden aan de op school gebruikte regels,
•    de kinderen goed verzorgd naar school komen. Dit wil o.a. zeggen:
•    dat de kinderen goed uitgeslapen zijn,
•    dat de kinderen ontbijt hebben gehad,
•    dat de kinderen een gezonde lunch mee naar school krijgen.
•    dat er aandacht is voor de persoonlijke verzorging
•    dat de kinderen kleding dragen die passend zijn qua maat en zijn afgestemd op de weersomstandigheden.