Basisschool 't Keuningshöfke
Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte (sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei).
De vier ankerpunten zijn:
1.Kwaliteitsstandaard
Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de "zorgindicatoren" van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie
2.Planmatig en handelingsgericht werken
In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd.
3.Specifieke ondersteuning
De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
4.Ondersteuningsstructuur
Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten.

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.
Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan.
Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen.

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van Passend onderwijs dienen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In het profiel wordt een beeld gegeven van de realiteit en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen. Het maakt duidelijk wat de school wel of niet voor kinderen kan betekenen. Onderstaand treft u een samenvatting van ons SOP aan. Het volledige document (gebaseerd op gegevens tot schooljaar 2016-2017)
is terug te vinden op onze website www.keuningshofke.nl en in de digitale boekenkast van het Ouderportaal.

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit vijf delen:
Deel 1 Algemeen (algemene organisatie en inzet middelen)
De contactgegevens van de school en kengetallen van de leerlingenpopulatie. De kengetallen geven een beeld van de omvang van de school en de ervaring die het team heeft met het begeleiden van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Ook wordt inzicht gegeven in de wijze van de inzet van de beschikbare middelen.
Het aantal leerlingen op 't Keuningshöfke heeft de afgelopen jaren gemiddeld gezien rond de 135 gelegen, ondanks de krimp in de regio. Op 1 oktober 2017 was er voor het eerst een daling merkbaar in het leerlingaantal, mede door verschillende verhuizingen (als gevolg van echtscheidingen) en verwijzingen naar SBO. De leerlingen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen, die in totaal door 7 leerkrachten worden bemand, samen met een tweetal onderwijsassistenten. Daarnaast is er een directeur, adjunct / IB-er en conciërge aan school verbonden. Het merendeel van de leerkrachten (70%) heeft een specialisatie door het volgen van een extra studie. Zij worden niet structureel vrijgeroosterd voor het inzetten van hun kennis en kunde. Dit gebeurt op basis van vraag en noodzaak.
School heeft in schooljaar 2016-2017 voor het eerst sinds jaren weer een aantal leerlingen (4) verwezen naar het SBO. School heeft in de voorbije jaren geen leerlingen verwezen naar het SO. Van de leerlingen die onze school bezoeken, telt slechts een klein percentage leerlingen een leerlingengewicht. Circa 13% van onze leerlingen heeft voorafgaand aan de instroom helemaal geen peuterspeelzaal bezocht. Daarnaast is circa 20% van onze leerlingen woonachtig in Duitsland.
Circa 10% van de leerlingen wordt ondersteund vanuit het samenwerkingsverband met een arrangement of volgt een eigen leerlijn. De gerichte inzet van de ondersteuningsmiddelen in combinatie met de goede zorgstructuur zorgen ervoor dat het verwijzingspercentage laag is, maar ook dat de kinderen die extra zorg nodig hebben in de diverse groepen die zorg krijgen die ze nodig hebben. In totaal stroomden er in 2016-2017 23 leerlingen in. 16 leerlingen verlieten onze school. Zij stroomden uit naar het voortgezet onderwijs in Sittard of Echt.

Deel 2 Basiskwaliteit
De visie en het schoolconcept geeft de werkwijze van de school weer. De basiskwaliteit beschrijft het deugdelijkheidsniveau van het geboden onderwijs volgens het meest recente oordeel van de onderwijsinspectie.
't Keuningshöfke biedt een leeromgeving aan kinderen met verschillende culturele, godsdienstige achtergronden en kinderen die verschillen in aanleg en mogelijkheden. Wij bieden onze leerlingen passende ondersteuning en begeleiding om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op zowel het gebied van leerresultaten als ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij willen dat bereiken door gericht te werken aan verbetering en borging van de onderwijskwaliteit, met een team dat flexibel is, in staat is met gecombineerde groepen te werken en kan inspelen op de diversiteit binnen de bevolking van de dorpsgemeenschap Koningsbosch. Het werken volgens het principe van "Rust, reinheid en regelmaat", biedt hierbij een goede basis. De inzet van actuele lesmethodes, moderne leermiddelen en het volgen van nascholing door het gehele team, zorgt ervoor dat het onderwijs bij de tijd blijft. Extra aandachtspunt voor school is onze rol als sociale participant in de dorpsgemeenschap en de manier waarop wij naar buiten communiceren over het onderwijs op Keuningshofke. Ook op het gebied van ouderbetrokkenheid hebben we ons de afgelopen jaren sterk ontwikkeld.
Tijdens het laatste inspectiebezoek op 1-12-2016 heeft de school opnieuw een voldoende beoordeling gekregen van de Onderwijsinspectie.

Deel 3 Basisondersteuning (HGW 1-3)
De basisondersteuning beschrijft het niveau van ondersteuning dat straks van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband vastgesteld. In dit deel wordt duidelijk waar de school staat en waar ontwikkelpunten liggen met betrekking tot de basisondersteuning. School heeft veel aandacht voor het realiseren van een veilige schoolomgeving. Verschillende aspecten hiervan zijn uitgewerkt in protocollen, die leidend zijn in de handelswijze van school om deze veiligheid te waarborgen.
Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar het realiseren van een goede zorgstructuur om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij wordt planmatig gewerkt a.d.h.v. de 1-zorgroute (groepsplannen t.a.v. de basisvakken, afgestemd op de zorgniveaus van het SWV), vinden er schoolzelfevaluaties plaats op basis van toetsresultaten en kenmerken van de leerlingenpopulatie, en volgt het gehele team continu nascholing op dit vlak. School kan hierdoor in de meeste gevallen tegemoet komen aan veel uiteenlopende vragen op het valk van lichte ondersteuning. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met ouders opgezocht. School onderhoudt daarnaast intensieve contacten met meerdere ketenpartners in Nederland en Duitsland. Alle afspraken zijn vastgelegd in een digitaal schoolvademecum, waarbij uitdrukkelijk de onderlinge verbinding tussen de verschillende protocollen wordt gezocht om niet te verzanden in een wirwar aan documenten. Ontwikkelpunten zijn nog het tegemoet komen aan kinderen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie en het realiseren van structureel ingeplande kindgesprekken.

Deel 4 Maatwerkarrangementen (HGW 4)
De maatwerkarrangementen beschrijven de ondersteuningsmogelijkheden binnen de basisondersteuning die op school beschikbaar zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze individuele arrangementen worden beschreven in HGPD plannen en worden al dan niet aangeboden in samenwerking met externe partners. Als kinderen 1F niet (dreigen te) halen, wordt een alternatief uitstroomprofiel vastgesteld in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Als de school (of eventueel een andere basisschool) niet meer aan de onderwijsbehoeften van een leerling kan voldoen, volgt aanvraag TLV voor een verwijzing naar het S(B)O waar extra ondersteuning (HGW 5a licht en 5b zwaar) beschikbaar is.
School heeft zeer regelmatig contacten met de vaste ondersteuner van het samenwerkingsverband m.b.t. zwaardere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van verschillende leerlingen. Voor deze leerlingen wordt een HGPD of OPP opgesteld. Hierbij vinden er regelmatig gesprekken plaats met ouders en alle betrokken ketenpartners. De IB-er coördineert deze zorg en begeleiding. Zij onderhoudt ook alle externe contacten (CJG, GGD, BJZ, Veilig Thuis, wijkagent, Jugendamt, Schulamt, enz) Aandachtspunt in dezen is de wijze waarop het casemanagement tot dusver is georganiseerd. School is beperkt in haar mogelijkheden om leerlingen met auditieve en visuele problemen te ondersteunen, evenals leerlingen met beperkte cognitieve vermogens. Kinderen die gebruik maken van een rolstoel kunnen we op school, door technische beperkingen van ons schoolgebouw, niet begeleiden.
Ondanks dat we op school open staan voor de instroom van nieuwe leerlingen met extra zorg- en onderwijsbehoeften, realiseren wij ons terdege dat we niet aan de volledige diversiteit van hulpvragen en mogelijke onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen. We willen derhalve iedere
aanmelding zorgvuldig afwegen en op basis van onderstaande richtlijnen komen tot een onderbouwd besluit waarom we een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte al dan niet kunnen plaatsen. Kern van deze afweging vormt de vraag of de combinatie van deze specifieke onderwijsbehoefte(n) en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind, de impact hiervan op de overige leerlingen en de (on)mogelijkheden van onze school, zowel voor wat betreft deskundigheid binnen het team als ook het fysieke aspect van bijv. het schoolgebouw. Daarnaast nemen we hierin ook de mogelijkheden m.b.t. de beschikbaarheid en afstemming met externe zorg- en hulpverleningsinstanties hierin mee. Uiteraard wordt het schoolteam betrokken in deze besluitvorming, eventueel ondersteund door externen. De
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hiervoor ligt echter bij de directie van de school. Er kunnen zich dus situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen op 't Keuningshöfke worden bereikt. Wij denken dan met name aan de volgende aspecten:
Schoolgids 2018-2019 32 Zorgcapaciteit
De school is mogelijk niet in staat een kind met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte, de vorm van zorg en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt.
  • Kennis en vaardigheden rondom de aanpak en begeleiding van specifieke onderwijsbehoeften binnen het schoolteam: Kinderen die bij ons op school instromen willen wij in principe gedurende hun gehele basisschoolloopbaan gedegen onderwijs kunnen bieden. Er bestaan echter nogal wat verschillen in mogelijke onderwijsbehoeften en hulpvragen welke ons als schoolteam gesteld kunnen worden. Het is onmogelijk om aan de totale diversiteit hierin tegemoet te komen. Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen in de groep in het gedrang komt.
  • Verstoring van rust en veiligheid: Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich (ernstige) gedragsproblemen voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep en school, kunnen wij hier niet aan tegemoet komen.
  • Zindelijk: We verwachten dat de kinderen die onze school bezoeken zindelijk zijn, zonder luier naar school komen en zonder hulp van anderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.
  • Verzorging/behandeling - onderwijs: Indien een kind een handicap heeft, waarvoor een dusdanige verzorging / behandeling is vereist dat er medische handelingen worden verwacht van medewerkers binnen de school, dan is dit voor ons een duidelijke grens.
  • Bepaalde fysieke beperkingen van kinderen, waarvoor wij op dit moment (nog)onvoldoende toegerust zijn voor wat betreft kennis, vaardigheden en fysieke gesteldheid van de schoolomgeving: Wij vinden, dat alle kinderen die wij op school welkom heten, recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen onvoldoende bieden. Wij denken hierbij op dit moment aan o.a. zeer zware slechtziendheid/blinde kinderen, Zeer zware slechthorendheid/doofheid, Rolstoelgebruikers (i.v.m. het ontbreken van een invalidentoilet)
Als we (gedurende de schoolloopbaan) merken dat we kinderen niet meer de zorg kunnen bieden, die ze nodig hebben, zal er in overleg met het reeds ingeschakelde ondersteuningsteam gekeken worden of een verwijzing naar een andere basisschool of verwijzing naar S(B)O wellicht beter passend is om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de betreffende leerling.

School zit tot slot in een zeer moeilijk parket vanwege grote diversiteit in wet- en regelgeving in het grensgebied. Circa 20% van de kinderen is woonachtig in Duitsland. Waar in Nederland het woonplaatsprincipe leidend is, is dit in Duitsland de zorgverzekering. Kinderen en hun ouders vallen hierdoor veelvuldig tussen wal en schip, waardoor de daadwerkelijke hulpverlening / onderzoek niet of zeer moeizaam op gang komt.

Deel 5 Doorgaande lijn en externe samenwerking
Hier wordt de samenwerking en afstemming beschreven met de voorschoolse voorzieningen, het voortgezet onderwijs en de gemeentelijke instellingen (waaronder de instellingen voor jeugdzorg).
Bij elke nieuwe instromer wordt er een kennismakingsgesprek gepland tussen school, ouders en kind(eren). Hierbij worden de wederzijdse verwachtingen besproken, evenals de verwachte onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. School vraagt altijd toestemming om contact op te nemen met voorschoolse voorziening en eventuele zorgverleners. Er vindt een (warme) overdracht plaats vanuit de peuterspeelgroep / kinderopvang, jaarlijks naar de 'volgende' groepsleerkracht, bij uitstroom naar een andere basisschool/SBO/SO en bij de uitstroom naar het VO. School onderhoudt derhalve contacten met diverse schoolse instellingen in de omgeving, maar ook met een grote diversiteit aan zorgpartners.

Het gehele SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is hier terug te vinden